Aanpak faillissementsfraude

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de slechte aanpak van faillissementsfraude. De minister van Veiligheid en Justitie heeft deze vragen mede namens de staatssecretaris van Financiën beantwoord. De minister ontkent dat er door de politie niet genoeg prioriteit wordt gegeven aan de aanpak van faillissementsfraude.

Het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD verzamelt meldingen van faillissementsfraude. De zaken worden vervolgens toegedeeld aan de politie of aan de FIOD. Ongeveer 2/3 wordt opgespoord door de politie. De complexere zaken worden opgespoord door de FIOD. In 2015 zijn 449 meldingen ontvangen, die betrekking hadden op 670 faillissementen. Hiervan zijn 280 faillissementen betrokken in een strafrechtelijk onderzoek.
De Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude is op 1 juli 2016 in werking getreden. De wet is bedoeld om faillissementsfraude eenvoudiger en effectiever op te kunnen sporen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in juni 2015 is toegezegd dat de inspanningen van het Openbaar Ministerie in dat kader gedurende twee jaar worden gemonitord.

Door de modernisering van de strafbaarstelling van faillissementsfraude is het niet voldoen aan de administratieplicht zelfstandig strafbaar gesteld. Daarnaast is vorig jaar de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden, waardoor de rechter een persoon kan uitsluiten van bestuursfuncties. Dit voorkomt dat een fraudeur zijn praktijken kan voorzetten als bestuurder van een nieuwe bv. De Wet versterking positie curator treedt per 1 juli 2017 in werking. Daarin is onder meer de fraudesignalerende taak van de curator vastgelegd en wordt de positie van de curator versterkt door de inlichtingenplicht van de failliet en derden.

De minister van Economische Zaken heeft een voorstel ingediend om de Handelsregisterwet te wijzigen. Dat voorstel geeft de Kamer van Koophandel meer mogelijkheden om inschrijving in het handelsregister te weigeren. Daarnaast biedt het wetsvoorstel de Kamer van Koophandel de ruimte om signalen van fraude met andere toezichthouders en handhavers te delen. Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede Kamer behandeld worden. De minister van Veiligheid en Justitie heeft de door de vragensteller aangehaalde suggestie om het handelsregister uit te breiden met fiscale informatie onder de aandacht van de minister van Economische Zaken gebracht.