Privacy statement

Smids en Schakel Accountants en Adviseurs B.V. verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en wat wij doen met die persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
• N.A.W. gegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Geslacht
• Geboortedatum- en geboorteplaats
• Burgerservicenummer
• Identificatiegegevens
• Inkomensgegevens
• Betalingsgegevens
• Vermogensgegevens
• Gezinssamenstelling
• Kenteken
• IP adres
• Surfgedrag op onze website

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
• Om aan geldende wet- en regelgeving te voldoen
• Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen voeren;
• Om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
• Om een financiële administratie te voeren;
• Om een loonadministratie te voeren
• Om u te informeren over wet- en regelgeving, over onze dienstverlening en overige activiteiten;
• Om contact met u op te kunnen nemen

Vertrouwelijkheid
Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en alleen die gegevens gebruiken die nodig zijn voor onze dienstverlening. Wij stellen de gegevens niet aan derden beschikbaar tenzij:
• Wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen;
• Dat voortvloeit uit de verplichtingen die wij met u zijn aangegaan;
• Dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening
• Dat voortvloeit uit de wettelijke verplichting

Derden
Indien derde partijen een deel van de verwerking namens ons verrichten, zullen wij met die partijen een (sub)verwerkersovereenkomst sluiten.

Beveiliging
De beveiliging van de persoonsgegevens heeft bij ons hoge prioriteit. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Informatie en rechten betrokkenen
U heeft in beginsel recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u in beginsel het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.
De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren.

Datalekken
Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden, zullen wij dit conform de richtlijnen van de AVG, melden, zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
De persoonsgegevens zullen worden verwijderd voor zover dit technisch en redelijkerwijs haalbaar is.

Wijzigingen
Privacy is volop in beweging. Zo nu en dan zullen we ons privacy statement daarom moeten aanpassen. Bij wijzigingen die impact hebben op de privacy van de mensen van wie we gegevens verwerken, informeren we daarover op onze website. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 27 november 2020.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement. Dan kunt u contact opnemen met ons via info@smidsenschakel.nl.