Kosten renteswaps

De rente en de kosten van geldleningen, die behoren tot de eigenwoningschuld, vormen aftrekbare kosten van een eigen woning. Onder rente van schulden moet worden verstaan de tussen de geldgever en de geldnemer overeengekomen vergoeding voor het ter beschikking stellen van de hoofdsom. Uitsluitend de kosten, die rechtstreeks voortvloeien uit het opnemen, verlengen of aflossen van de eigenwoningschuld worden tot de kosten van geldleningen gerekend. Het gaat dan om taxatiekosten, afsluitprovisies en kosten van hypotheekakten.

Volgens de Hoge Raad vormen bedragen, die iemand in het kader van een renteswapovereenkomst heeft betaald, geen vergoeding voor het ter beschikking stellen van een hoofdsom. Deze bedragen zijn dus niet aan te merken als rente van geldleningen.

De Hoge Raad kwam tot dat oordeel in een zaak waarin een renteswapovereenkomst was aangegaan in samenhang met de herfinanciering van de eigenwoningschuld. Die samenhang is geen reden om de betaalde vergoedingen als rente in aanmerking te nemen. De betaalde bedragen vormen ook geen kosten van geldleningen. Hof Den Haag had eerder de aftrek van de betaalde bedragen wel toegestaan.