Verkrijgingsprijs bij immigratie

Op de waardestijging van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren rust een belastingclaim. De verkrijgingsprijs van de aandelen is het uitgangspunt voor de waardeontwikkeling van de aandelen. De verkrijgingsprijs is de tegenprestatie die bij de verkrijging van de aandelen is betaald, vermeerderd met de kosten die de verkrijger daarbij heeft gemaakt. Voor immigranten met een aanmerkelijk belang wordt de verkrijgingsprijs op het moment van ontstaan van binnenlandse belastingplicht vastgesteld op de waarde in het economische verkeer. Deze afwijkende bepaling geldt niet voor een immigrant die eerder in Nederland heeft gewoond en ook niet voor aandelen in een in Nederland gevestigde vennootschap. Wel wordt de verkrijgingsprijs vermeerderd met de waardeaangroei van de aandelen wanneer in verband met het vertrek naar Nederland in het buitenland belasting moet worden betaald.

De houder van een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde bv emigreerde in 2009 naar België. De verkrijgingsprijs van de aandelen bedroeg € 18.600. De waarde in het economische verkeer van de aandelen bij emigratie was hoger dan de verkrijgingsprijs. In verband met een voornemen tot remigratie verzocht de aanmerkelijkbelanghouder in 2015 om een beschikking ter vaststelling van de verkrijgingsprijs op de waarde in het economische verkeer, verminderd met de bij emigratie aangegeven meerwaarde van de aandelen. In afwijking van het verzoek stelde de inspecteur de verkrijgingsprijs vast op de historische verkrijgingsprijs, omdat van immigratie (nog) geen sprake was.

Zowel de rechtbank als het gerechtshof was van oordeel dat de inspecteur de verkrijgingsprijs correct heeft vastgesteld. De inspecteur hoeft bij het beslissen op een verzoek om vaststelling van een verkrijgingsprijs van aandelen alleen rekening te houden met immigratie als deze heeft plaatsgevonden voordat de inspecteur op het verzoek beslist. Met een voornemen tot immigratie kan geen rekening worden gehouden.

Het hof merkte op dat de aanmerkelijkbelanghouder na zijn immigratie een nieuw verzoek om vaststelling van de verkrijgingsprijs had kunnen doen of dat alsnog kan doen.