Wijziging Handelsregisterwet 2007

Naar aanleiding van de wettelijk voorgeschreven evaluatie van de Handelsregisterwet 2007 is deze wet gewijzigd. De wijzigingen zijn inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad en treden in werking op een bij Koninklijk Besluit te regelen tijdstip. Naast de wijzigingen die voortvloeien uit de evaluatie zijn nog enkele andere wijzigingen doorgevoerd.

De Handelsregisterwet 2007 maakt onderscheid tussen authentieke en niet-authentieke gegevens. Authentieke gegevens mogen door bestuursorganen zonder nader onderzoek worden gebruikt. Op authentieke gegevens rust een verplichte terugmelding van onjuistheden daarin en een onderzoeksplicht voor de KvK naar die onjuistheden. Op grond van een overgangsregeling zijn bestuursorganen vanaf 1 januari 2021 verplicht om bij de vervulling van hun taken authentieke gegevens uit het handelsregister te gebruiken. De terugmeldplicht moet de kwaliteit van de informatie in het handelsregister verbeteren. De verplichting tot terugmelding van onjuistheden is nu uitgebreid tot niet-authentieke gegevens die bestuursorganen verstrekt hebben gekregen voor de uitoefening van de publieke taak. Bestuursorganen zijn niet verplicht om gebruik te maken van niet-authentieke gegevens uit het handelsregister. Er is geen verplichting tot terugmelding voor gegevens die niet door het bestuursorgaan zijn afgenomen.

De overige wijzigingen betreffen de bestrijding van fraude in het handelsverkeer. De wetswijziging maakt mogelijk dat de KvK malafide praktijken kan signaleren en doorgeven aan andere bestuursorganen. Dat kan gaan om adressen met opvallende huishoudenssamenstellingen, waar opvallende geldstromen naar toe gaan of waar sprake is van een hoge concentratie van inschrijvingen of faillissementen.

De KvK kan in bepaalde situaties rechtspersonen ontbinden. Daarvoor moeten zich ten minste twee van de in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde gronden voordoen. Voor andere rechtspersonen dan verenigingen en stichtingen waren er drie gronden voor ontbinding:

  1. Er is minimaal een jaar geen bestuurder ingeschreven in het handelsregister;
  2. De rechtspersoon heeft minstens een jaar geen jaarstukken openbaar gemaakt; en
  3. De rechtspersoon heeft minstens een jaar geen gehoor gegeven aan een aanmaning om aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting.

In deze wet is een nieuwe grond voor ontbinding toegevoegd. Die grond is dat de rechtspersoon niet (meer) bereikbaar is op het in het handelsregister ingeschreven adres, terwijl geen opgave tot wijziging van de inschrijving is gedaan. Zodra de KvK deze situatie na uitvoerig onderzoek constateert, is deze ontbindingsgrond relevant. Door de wijziging van de wet gelden de ontbindingsgronden ook voor verenigingen en stichtingen die een onderneming drijven.

Bron: Overig | wetswijziging | Staatsblad 2019, 280 | 05-09-2019