Lening van bv vormde afkoop pensioenrecht

Loon is alles wat iemand geniet uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking. Aanspraken op pensioen behoren niet tot het loon. Wanneer een aanspraak op pensioen geheel of gedeeltelijk wordt afgekocht of vervreemd, wordt de gehele aanspraak aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking.

Een pensioen-bv leende geld uit aan haar aandeelhouder, die tevens de pensioengerechtigde was. Gezien de vermogenspositie van de aandeelhouder was niet te verwachten dat de lening zou worden terugbetaald. De door de pensioen-bv verstrekte lening was onzakelijk, omdat een onafhankelijke derde de lening niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben verstrekt. Volgens Hof Den Bosch zou dat ook niet het geval zijn geweest bij een ander rentepercentage dan de overeengekomen rente. Door het verstrekken van de lening aan de aandeelhouder kon de pensioen-bv niet aan haar verplichtingen voldoen. Volgens het hof heeft de aandeelhouder een bedrag genoten waartegenover een verlies aan pensioenrechten stond. Er was sprake van een gedeeltelijke afkoop van pensioen. Dat had tot gevolg dat de volledige pensioenaanspraak in de belastingheffing bij de aandeelhouder is betrokken.

Bron: Hof Den Bosch | jurisprudentie | ECLINLGHSHE2021137, 20/00121 | 20-01-2021