Reactie op motie voorwaarden NOW en bonussen- en dividendverbod voor multinationals

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om voorwaarden te stellen aan multinationals met betrekking tot bonussen en dividenden als ze subsidie uit het coronasteunpakket ontvangen.

In reactie daarop stelt de minister van SZW voor om in de NOW-4 een aanvullende voorwaarde op te nemen met betrekking tot het uitkeren van bonussen en dividend. Werkgevers worden verplicht om bij de aanvraag van de NOW een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers over hoe wordt omgegaan met bonussen en dividend. Deze aanvullende voorwaarde geldt enkel voor de NOW-4. De voorwaarde geeft de werknemersvertegenwoordiging de gelegenheid het gesprek aan te gaan over de uitkering van bonussen en dividend in relatie tot het belang van behoud van werkgelegenheid.

Vanaf de invoering van de NOW-2 geldt dat elk bedrijf dat een voorschot van € 100.000 of een definitieve subsidie van € 125.000 of meer ontvangt, geen bonussen aan directie en bestuur mag uitkeren, geen dividend aan aandeelhouders mag uitkeren en geen eigen aandelen mag inkopen. Dit geldt ook voor multinationals die gebruik maken van de NOW. Deze voorwaarden gelden niet voor bedrijfsonderdelen die niet in Nederland zijn gevestigd en/of geen werknemers in dienst hebben met Nederlands sociaal verzekeringsloon. Deze bedrijfsonderdelen kunnen geen gebruik maken van de NOW.

Bij een NOW-aanvraag op werkmaatschappijniveau, wanneer het concern niet, maar een werkmaatschappij wel voldoet aan de vereiste 20% omzetdaling, geldt een breder verbod. Het gehele concern mag in dat geval geen dividend uitkeren. Dit geldt ook voor buitenlandse bedrijfsonderdelen en voor onderdelen die zelf geen NOW hebben aangevraagd. Het inkopen van eigen aandelen is voor de gehele groep niet toegestaan. Het bonusverbod geldt voor de Raad van Bestuur, de directie van het concern en de aanvragende werkmaatschappij, maar niet voor andere bedrijfsonderdelen die geen NOW-aanvraag hebben ingediend. Deze regeling geldt sinds de NOW-1.

De minister vindt het onwenselijk om de voorwaarden voor het uitkeren van dividend en bonussen achteraf te verzwaren.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 2021-0000088164 | 31-05-2021