Voorstel wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Bij de Tweede Kamer is een voorstel ingediend tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies. Het wetsvoorstel omvat een aanpassing van de regels rondom de toegang tot geregistreerde informatie van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Deze aanpassing en de snelle invoering daarvan zijn noodzakelijk door een uitspraak van het Hof van Justitie EU in een prejudiciële zaak over het Luxemburgse UBO-register.

In deze uitspraak wordt een onderdeel van de Europese anti-witwasrichtlijn over de openbare toegankelijkheid van het UBO-register ongeldig verklaard. Dit onderdeel van deze richtlijn was reeds geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving. Het wetsvoorstel beperkt de toegang tot de Nederlandse UBO-registers tot de volgende partijen:

  1. partijen, die op basis van de anti-witwasrichtlijn verplichte toegang hebben;
  2. partijen die toegang krijgen in het belang van de naleving van sancties en het toezicht en de handhaving daarop;
  3. bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak waarvoor het in verband met een wettelijke of Europeesrechtelijke verplichting of bevoegdheid noodzakelijk is om UBO’s te achterhalen; en
  4. partijen, die staan ingeschreven in de UBO-registers, voor zover het hun eigen gegevens betreft.
Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 30-06-2024