Actueel

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

21.07.2022
In een procedure voor de Centrale Raad van Beroep was in geschil of het UWV bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen van een werkgever

Scenario’s herstel niet-bezwaarmakers box 3

14.07.2022
De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer mogelijke scenario’s geschetst voor rechtsherstel inzake box 3 voor

Uiterste moment aanwending oudedagsverplichting voor lijfrente

14.07.2022
Bij de invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, is in de Wet op de loonbelasting de

Verschil in behandeling van een- en tweeverdieners

14.07.2022
Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden als gelijke gevallen ongelijk behandeld worden en voor die ongelijke behandeling geen redelijke en objectieve

Conclusie A-G: dienstbetrekking voor bezorgers Deliveroo

14.07.2022
De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft conclusie genomen in een procedure over de vraag of de maaltijdbezorgers van Deliveroo werkzaam zijn

Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom

14.07.2022
De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige op grond van

Stand van zaken nieuw GLB

07.07.2022
De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het aangepaste Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse

Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen

07.07.2022
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen. Het wetsvoorstel verschuift de belastingheffing

Verlaging vergoeding consumptief krediet nu structureel

07.07.2022
De kredietvergoeding voor consumptief krediet kent een wettelijk maximum. De maximale kredietvergoeding bestaat uit de wettelijke rente vermeerderd

Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

07.07.2022
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van SZW de inwerkingtreding per 1 januari 2023 van de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde

Wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen

07.07.2022
De staatssecretaris van FinanciËn heeft het voorstel Wet hersteloperatie toeslagen aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel omvat de bestaande

Geen pardonregeling omzetting kapitaalverzekeringen

07.07.2022
Met ingang van 1 januari 2013 is het voor nieuwe gevallen niet meer mogelijk om te profiteren van aftrek van betaalde rente voor een aflossingsvrije