Actueel

Fiscale cijfers 2023 (e-book met alle actuele fiscale en financiële cijfers)

24.01.2023
Fiscale cijfers is ons praktisch belastingkompas dat u door het oerwoud van fiscale en financiële cijfers leidt. In dit e-book vindt u een compleet overzicht van alle actualiteiten uit het Belastingplan 2023, inclusief vergelijkende cijfers met de jaren 2022 en 2021 en een handig trefwoordenregister. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons […]

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

22.02.2024
Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opknipte de percelen in ‘postzegelperceeltjes’. De belastingplichtige

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

22.02.2024
Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online platforms de persoonsgegevens van verkopers verzamelen en rapporteren wanneer zij in een

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

22.02.2024
Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking getreden. Het CBAM is een instrument voor koolstofcorrectie aan de

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

22.02.2024
De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

22.02.2024
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling voor kleinverbruikers van elektriciteit wordt afgebouwd, verworpen. Volgens het

Werkgever wil werknemer houden aan nietig relatiebeding

22.02.2024
Een relatiebeding verbiedt een werknemer om na zijn dienstverband werkzaam te zijn voor relaties van zijn huidige werkgever. Een dergelijk beding valt

Recht op WW-uitkering na herstel arbeidsovereenkomst

22.02.2024
De kantonrechter heeft het verzoek van een werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer toegewezen. De arbeidsovereenkomst is

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

22.02.2024
De bestuurders van enkele bv’s zijn door de Belastingdienst persoonlijk aansprakelijk gesteld wegens het opzettelijk indienen van onjuiste

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

22.02.2024
De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt een voorlopige aanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimten op. De belanghebbende

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

22.02.2024
De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer zijn

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

15.02.2024
De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad het zogenaamde kerstarrest van 24 december 2021 heeft gewezen, heeft

Uitkomsten verkenning toekomst kindregelingen

15.02.2024
De minister van SZW heeft onderzoek laten doen naar verbeteringen in het stelsel van kindregelingen. Dat stelsel bestaat uit de kinderbijslag en het