Actueel

Fiscale cijfers 2023 (e-book met alle actuele fiscale en financiële cijfers)

24.01.2023
Fiscale cijfers is ons praktisch belastingkompas dat u door het oerwoud van fiscale en financiële cijfers leidt. In dit e-book vindt u een compleet overzicht van alle actualiteiten uit het Belastingplan 2023, inclusief vergelijkende cijfers met de jaren 2022 en 2021 en een handig trefwoordenregister. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons […]

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

30.11.2023
De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2024 gepubliceerd. Het maximum

Kamerbrief over overwerkbonus voor deeltijdwerkers

30.11.2023
Bij de behandeling van het wetsvoorstel tot invoering van een minimumuurloon in de Eerste Kamer is gevraagd naar de mogelijkheid voor het uitbetalen

Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag

30.11.2023
De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor 2024 bekend

Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

30.11.2023
Bij de Eerste Kamer zijn de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2024 in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota's naar

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

30.11.2023
Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari 2026 afgeschaft. Dat gebeurt stapsgewijs. De

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

23.11.2023
De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de AOW-leeftijd en de leeftijd, waarop de AOW-opbouw begint, voor het jaar 2029

Vermogensgrenzen 2024 zorgtoeslag

23.11.2023
De minister van SZW heeft de bedragen van de vermogenstoets voor de zorgtoeslag voor 2024 gepubliceerd. Een alleenstaande heeft in 2024 geen recht op

Premiepercentages 2024

23.11.2023
De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd.

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling

23.11.2023
De dividendvordering van een aandeelhouder ontstaat op het moment waarop het bevoegde orgaan van de vennootschap heeft besloten tot uitkering van een

Leennormen hypothecair krediet 2024

23.11.2023
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de leennormen voor hypothecair krediet voor

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

16.11.2023
Voor de schenking of erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen geldt onder voorwaarden een vrijstelling van schenk- of erfbelasting. Deze

Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht en gelijke kansen bij werving en selectie

16.11.2023
Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)