Actueel

Fiscale cijfers 2023 (e-book met alle actuele fiscale en financiële cijfers)

24.01.2023
Fiscale cijfers is ons praktisch belastingkompas dat u door het oerwoud van fiscale en financiële cijfers leidt. In dit e-book vindt u een compleet overzicht van alle actualiteiten uit het Belastingplan 2023, inclusief vergelijkende cijfers met de jaren 2022 en 2021 en een handig trefwoordenregister. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons […]

Fiscale risico’s bij schuiven met panden: wat u moet weten

18.04.2024
In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiven met panden aanzienlijke fiscale gevolgen met zich meebrengen. Het is

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

18.04.2024
Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het vastgestelde verlies bij beschikking verrekend met de aanslag inkomstenbelasting over

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

18.04.2024
Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit tegen vijf daarin opgenomen maatregelen. Het betreft

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

18.04.2024
Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over de internationale

Loon of schenking?

18.04.2024
Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking

Standpunt Kennisgroep Belastingdienst cafetariaregeling

18.04.2024
De Kennisgroep loonheffing van de Belastingdienst heeft een standpunt gepubliceerd over de ruil van bruto loon voor een vergoeding binnen een

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

18.04.2024
Een echtpaar woonde met hun twee kinderen in een eigen woning. De eigen woning is gefinancierd met een hypothecaire lening. In hun aangiften

Fiscale migratie: waar is thuis?

11.04.2024
Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat meent hij. De inspecteur stelt echter dat de belastingplichtige fiscaal nog

Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijstelling overdrachtsbelasting

11.04.2024
Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van grond in het kader van een kavelruil. De kavelruilvrijstelling is bedoeld

Regelgeving scheuren grasland

11.04.2024
Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden, waarin dit is toegestaan en

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?

11.04.2024
De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. De belanghebbende is het met de hoogte van de WOZ-waarde niet eens en

Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers

11.04.2024
Tijdens een boekenonderzoek bij een ondernemer heeft de inspecteur verzocht om inzage in de privé-agenda’s van de ondernemer. Dit verzoek is