Actueel

Fiscale cijfers 2023 (e-book met alle actuele fiscale en financiële cijfers)

24.01.2023
Fiscale cijfers is ons praktisch belastingkompas dat u door het oerwoud van fiscale en financiële cijfers leidt. In dit e-book vindt u een compleet overzicht van alle actualiteiten uit het Belastingplan 2023, inclusief vergelijkende cijfers met de jaren 2022 en 2021 en een handig trefwoordenregister. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons […]

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

16.05.2024
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat recht schriftelijk is overeengekomen en voor beide partijen

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

16.05.2024
De staatssecretaris van Financiën heeft de uitvoeringstoetsen bij de amendementen op het Belastingplan 2024 naar de Tweede Kamer

Geen schorsing concurrentiebeding na beperking

16.05.2024
Een arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding bevatten. Een dergelijk arbeidsbeperkend beding moet schriftelijk zijn vastgelegd om rechtsgeldig

Besluit instelling gemeenschappelijke OR blijft in stand

16.05.2024
In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat een ondernemer, die twee of meer ondernemingen in stand houdt waarin tezamen in de regel ten

Dien Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei in

13.05.2024
De Gecombineerde opgave zal uiterlijk 15 mei ingediend moeten worden. De in het verleden geldende ‘kortingsperiode’ geldt in het huidige GLB-stelsel

Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025

08.05.2024
De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit met aanpassingen in de kinderopvangtoeslag voor internetconsultatie gepubliceerd. Het besluit past de

Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet

08.05.2024
Ontslag op staande voet is een uiterste maatregel en moet daarom aan strenge voorwaarden voldoen. Het ontslag moet berusten op een dringende reden,

Niet-verhuurde woning in box 3

08.05.2024
Een inwoner van Zweden is eigenaar van een woning in Nederland. De woning is puur voor eigen gebruik en wordt niet verhuurd. De opbrengst van de

UWV heeft terecht geen loonsanctie opgelegd

08.05.2024
Wanneer bij de behandeling van de aanvraag voor een uitkering op grond de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) blijkt dat de werkgever

Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023

02.05.2024
Op een moment, waarop een groot deel van de belastingplichtigen de aangifte IB voor het jaar 2023 heeft ingediend, heeft de staatssecretaris de

Geen ingekomen werknemer

02.05.2024
De 30%-regeling is op verzoek van toepassing op een ingekomen werknemer met een specifieke deskundigheid, die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars

Proceskostenvergoeding

30.04.2024
Een belanghebbende is het niet eens met de toegekende proceskostenvergoeding en gaat in beroep. Uiteindelijk belandt de zaak bij de Hoge Raad. De