Actueel

Fiscale cijfers 2022 (e-book)

31.01.2022
In ons jaarlijkse e-book vindt u alle belangrijke en relevante fiscale cijfers. In dit e-book staat een compleet overzicht van alle actualiteiten uit het Belastingplan 2022, inclusief vergelijkende cijfers met de jaren 2021 en 2020. Via het handige trefwoordregister komt u in één klik bij het onderwerp van uw keuze. Heeft u vragen over de […]

Stage- of arbeidsovereenkomst?

19.05.2022
Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen criteria. De werknemer verricht

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

19.05.2022
De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat een liquidatieverlies in

Hof draait ontslag op staande voet wegens tweede maaltijdbon terug

19.05.2022
Op een arbeidsovereenkomst was een gedragscode van toepassing. Volgens deze gedragscode kan schending daarvan leiden tot disciplinaire maatregelen,

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

19.05.2022
De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, verplicht is aangifte te doen. Wanneer de

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

19.05.2022
De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele telefoons op de werkvloer te gebruiken. Op basis van

Geruisloze inbreng terecht geweigerd

19.05.2022
De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten vennootschap is een faciliteit in de inkomstenbelasting, die belastingheffing bij de

Aanpassing termijn betalingsregeling

12.05.2022
De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de ingangsdatum van een met de ontvanger te treffen

Goodwill te snel afgeschreven

12.05.2022
Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de jaarlijkse afschrijving op goodwill door een

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

12.05.2022
De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is een vorm van toegestane belastingheffing. Voor

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

12.05.2022
Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat betekent dat een beroep van de

Werkgever heeft voldaan aan zorgvuldigheidsnormen

12.05.2022
De werkgever heeft de wettelijke verplichting om de nodige maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven om te voorkomen dat de werknemer in de

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

12.05.2022
Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van het vonnis haar gebruikelijke werkzaamheden te