Actueel

Fiscale cijfers 2019 (e-book)

18.02.2019
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2019, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

15.05.2019
Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk

Aftrek dieetkosten

15.05.2019
De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte,

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

08.05.2019
De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen als

Te late aanvraag AOW-uitkering

08.05.2019
Een AOW-uitkering moet worden aangevraagd. Volgens de wet kan de uitkering niet vroeger ingaan dan één jaar voor de dag waarop de

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

08.05.2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn ter consultatie gepubliceerd. De richtlijn

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

08.05.2019
Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor

Test

04.05.2019
De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

02.05.2019
De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

01.05.2019
Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer de verkoopdatum dicht bij de

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

01.05.2019
Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

01.05.2019
Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde termijn van zestig dagen betalen. Deze wet

Voortzetting arbeidsovereenkomst na bereiken AOW-leeftijd

01.05.2019
Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door het overlijden van de werknemer, op een overeengekomen tijdstip of na verloop van een zekere tijd of door