Actueel

Kamervragen overdracht kleine pensioenen

26.09.2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de waardeoverdracht van kleine pensioenen. Een pensioenuitvoerder

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

26.09.2019
Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Om recht te hebben op een vergoeding

Maatregelen omzetbelasting

19.09.2019
Laag tarief Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke uitgaven geldt het verlaagde btw-tarief. Met

Maatregelen verhuurderheffing

19.09.2019
Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in zogenaamde schaarstegebieden. De vermindering geldt voor de nieuwbouw

Maatregelen loonbelasting

19.09.2019
Aanpassingen werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting van vergoedingen en verstrekkingen die een

Maatregelen inkomstenbelasting

19.09.2019
Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1 januari 2020 in plaats van per 1 januari

Maatregelen belastingrente

19.09.2019
Aanpassen belastingrente vennootschapsbelasting Een aangifte voor de vennootschapsbelasting is tijdig wanneer deze wordt ingediend voor de eerste dag

Wijzigingen formeel belastingrecht

19.09.2019
Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Er wordt een keuzeregeling ingevoerd waardoor de burger kan kiezen of hij berichten van de

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

19.09.2019
Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel Belastingplan 2020; het wetsvoorstel Overige fiscale

Maatregelen autobelastingen

19.09.2019
Bpm Het nihiltarief in de bpm voor emissievrije auto’s wordt verlengd tot en met 2024. Vanaf 2025 geldt voor personenauto’s met een

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

19.09.2019
Overdrachtsbelasting Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld

Bronbelasting op royalty en dividend

19.09.2019
Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de invoering per 2021 voor van een conditionele