Actueel

Geen bron van inkomen door inactiviteit

09.12.2021
Volgens vaste jurisprudentie worden aan een bron van inkomen drie voorwaarden gesteld: er is deelname aan het economische verkeer; met het oogmerk

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

09.12.2021
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen, een deel van dit overschot laten verwerken.

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

09.12.2021
Na een NVWA-controle legde RVO.nl mestboetes met een totaalbedrag van bijna € 44.000 op aan een melkveehouder. De boetes hadden betrekking op

Maximumbedragen kindgebonden budget 2022

09.12.2021
Het maximumbedrag van het kindgebonden budget per kind wordt met ingang van 1 januari 2022 verhoogd met € 70 per jaar. De verhoging geldt vanaf

Waarschuwing wegens plichtsverzuim verhinderde ontslag om dezelfde reden

09.12.2021
De Dienst JustitiËle Inrichtingen (DJI) verzocht ontbinding van de arbeidsovereenkomst van enkele personeelsleden omdat zij tijdens de nachtdienst op

Verlof zonder toestemming geen reden voor ontslag op staande voet

09.12.2021
Zonder dringende reden mag een werknemer niet op staande voet ontslagen worden. In een procedure was in geschil of de werkgever een dringende reden

Herziening mate van arbeidsongeschiktheid

09.12.2021
Voor de toepassing van de Wet WIA is iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt als hij door ziekte of gebrek met arbeid maximaal 65% kan verdienen van het

Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

09.12.2021
In reactie op een tweetal moties van de Tweede Kamer stuurt de staatssecretaris van SZW een overzicht met mogelijkheden voor een structurele

Ontslag op staande voet na weigering te re-integreren

09.12.2021
Uitgangspunt van de wet is dat een zieke werknemer bescherming verdient. Om die reden voorziet de wet in het recht op doorbetaling van loon bij

Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last gezien vermogen en inkomen

09.12.2021
Belastingheffing is een inbreuk op het recht op ongestoord genot van eigendom. Een dergelijke inbreuk is toegestaan als er een redelijke verhouding

Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

09.12.2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft een nieuwe versie van het besluit over de btw-heffing en de toepassing van de KOR bij zonnepanelen

Opzegverbod tijdens ziekte

02.12.2021
Het Burgerlijk Wetboek omvat onder meer regels betreffende de arbeidsovereenkomst, waaronder het ontslagrecht. Voor de werkgever geldt een opzegverbod