Actueel

Bronbelasting op royalty en dividend

19.09.2019
Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de invoering per 2021 voor van een conditionele

Wijzigingen milieubelastingen

19.09.2019
Afvalstoffenbelasting Om dubbele belastingheffing te voorkomen wordt geregeld dat het verwijderen van verbrandingsresten van afval in de eigen

Aanpassing box 3

12.09.2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel houdt in

Ziekmelding niet vereist voor toepassing no-riskpolis

12.09.2019
De Belastingdienst stelt het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas voor een werkgever bij voor bezwaar vatbare beschikking vast. Het

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

12.09.2019
De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt niet voor de levering van een nieuw gebouwde

Parkeerbelasting te laat betaald

12.09.2019
Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd worden gegund om de parkeerbelasting te

Ontslag statutair bestuurder

05.09.2019
In de zogenaamde 15 april-arresten van de Hoge Raad uit 2005 is beslist dat een vennootschappelijk ontslagbesluit in beginsel ook het einde van de

Karakter ontslagvergoeding

05.09.2019
De Wet op de loonbelasting kent een ruim loonbegrip. Loon omvat alles wat uit een bestaande of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, inclusief

Daling verkoop auto’s, bpm-opbrengst licht omhoog

05.09.2019
Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer 10% ten opzichte van vorig jaar, is de

Beoordeling premieplicht

05.09.2019
In een A1-verklaring wordt aangegeven in welk land iemand is onderworpen aan de sociale verzekeringen. Een A1-verklaring wordt afgegeven door de

Ontbinding ondanks ziekte

05.09.2019
Het Burgerlijk Wetboek (BW) bevat de wettelijke regeling rondom de arbeidsovereenkomst. Zo bevat het BW een opsomming van de gronden waarop een

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

05.09.2019
Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De loondoorbetalingsverplichting duurt in beginsel