Actueel

Premieplicht voor werk in buitenland tijdens vakantie

13.03.2019
Voor de AOW, de Anw en de Wet langdurige zorg (Wlz) is verzekerd de ingezetene van Nederland die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.

Regeling compensatie transitievergoeding

06.03.2019
Met ingang van 1 april 2020 betaalt het UWV op verzoek van de werkgever een compensatie voor de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald bij

Inbreuk op godsdienstvrijheid

06.03.2019
Het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de Mens (EVRM) omvat onder meer het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

06.03.2019
Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

06.03.2019
Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter

Dienstverband niet beëindigd

06.03.2019
In een procedure verzocht een werkneemster de kantonrechter om de werkgever te veroordelen tot betaling van onder meer schadevergoeding,

Tot 1.000 km is een auto nieuw

06.03.2019
Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer

Transitievergoeding bij einde dienstverband

28.02.2019
Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

28.02.2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een

Probleem uitvoering kindgebonden budget

28.02.2019
De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al

Werknemersverzoek ontbinding slapend dienstverband

27.02.2019
De kantonrechter kan op verzoek van een werknemer diens arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van omstandigheden van dien aard dat de

Te hoge loondoorbetaling in deel tweede ziektejaar

27.02.2019
De werkgever is verplicht ten minste 70% van het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen gedurende maximaal 104 weken. Gedurende de