Actueel

Fiscale cijfers 2023 (e-book met alle actuele fiscale en financiële cijfers)

24.01.2023
Fiscale cijfers is ons praktisch belastingkompas dat u door het oerwoud van fiscale en financiële cijfers leidt. In dit e-book vindt u een compleet overzicht van alle actualiteiten uit het Belastingplan 2023, inclusief vergelijkende cijfers met de jaren 2022 en 2021 en een handig trefwoordenregister. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons […]

Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie

13.06.2024
Een erflater is in 1991 naar België geëmigreerd. In 1994 heeft hij een aanmerkelijk belang van 50% van de aandelen in een Nederlandse bv verkregen. In

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

13.06.2024
De Successiewet kent een aantal fictieve erfrechtelijke verkrijgingen. Een van deze verkrijgingen betreft hetgeen aan de langstlevende echtgenoot bij

Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar

13.06.2024
De betaalde rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. Ook rente, die niet is betaald maar is bijgeschreven op de hoofdsom en daardoor

Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst

13.06.2024
Een concurrentiebeding voor een werknemer moet schriftelijk worden vastgelegd om rechtsgeldig te zijn. Volgens vaste rechtspraak behoudt een

Vrijstelling van btw bij doorbelasting aansprakelijkheidsverzekering

13.06.2024
Een ziekenhuis berekent een deel van de aansprakelijkheidsverzekering door aan medisch specialisten. De inspecteur is van mening dat sprake is van een

Recht op aftrek btw op draagconstructie woning en op zonnepanelen bij verhuur woning?

13.06.2024
Een ondernemer voor de omzetbelasting heeft twee woningen laten bouwen. De ene is bestemd als eigen woning en de andere voor de verhuur. De verhuur

Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend

06.06.2024
De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een aantal zaken over de belastingheffing in box 3 na de invoering van de Wet rechtsherstel box 3 (Herstelwet).

Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering

06.06.2024
Een verzekeringnemer met een beleggingspolis ontvangt na een klachtenprocedure van de verzekeraar een som geld. De verzekeringnemer is van mening dat

Gratis gezonde lunchmaaltijden?

06.06.2024
Een werkgever heeft in de jaren 2017 en 2018 vanuit de bedrijfskantine gratis gezonde lunchmaaltijden aan de werknemers verstrekt. De werkgever heeft

Levering verhuurd pand

06.06.2024
De levering van een nieuw vervaardigde onroerende zaak is van rechtswege belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Als de

Verstrekking op de zaak betrekking hebbend stuk via link naar website

06.06.2024
De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om rechten te heffen voor door of vanwege het gemeentebestuur te verstrekken diensten. Voorbeelden

Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?

30.05.2024
De bevoegdheid van de Belastingdienst om een aanslag inkomstenbelasting vast te stellen vervalt drie jaar na afloop van het jaar waarop de aanslag