Actueel

Mededeling verrekening door Belastingdienst

22.07.2021
De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige uit te betalen en van hem te innen bedragen

Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19

22.07.2021
De minister van LNV heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de openstelling van de regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en

Memorie van antwoord nader voorlopig verslag Wet betaald ouderschapsverlof

22.07.2021
Het wetsvoorstel ter invoering van betaald ouderschapsverlof is in behandeling bij de Eerste Kamer. De invoering van betaald ouderschapsverlof is een

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

22.07.2021
Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Een inbreuk op het recht

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

22.07.2021
Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de verplichting om de werknemer te re-integreren. In eerste

Belastingplan onder embargo naar Kamer

22.07.2021
De staatssecretaris van Financiën heeft bekendgemaakt dat, naast de Miljoenennota en de begrotingswetten, ook het pakket Belastingplan enkele

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

15.07.2021
Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. In een aantal situaties geldt een

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

15.07.2021
De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een belastingplichtige geniet uit een vennootschap waarin

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

15.07.2021
De minister voor Rechtsbescherming heeft een ontwerp wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is bedoeld om de transparantie bij de

Voortgang TONK

15.07.2021
De minister van SZW heeft een de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de voortgang van de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke

Verplicht eigen risico Zvw 2022

15.07.2021
Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385. De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene

Steunmaatregel varend erfgoed

15.07.2021
Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het behoud van het varend erfgoed, de zogenaamde