Actueel

Tarieven vennootschapsbelasting

11.11.2022
De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief stijgt in 2023 fors, terwijl het deel van de winst waarover dit verschuldigd is daalt.

Herziening aftrek voorbelasting

11.11.2022
De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt. Heeft u de btw op

Doe tijdig suppletieaangifte

11.11.2022
Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2022 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

11.11.2022
Vrije ruimte Uitgangspunt van de wkr is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100%

Bijtelling auto van de zaak

11.11.2022
Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan. De standaardbijtelling bedraagt

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

11.11.2022
Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting verkrijgen. De inkomens

Voorkom belastingrente

11.11.2022
Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op of na 1 juli van het volgende jaar wordt

Afdracht over priv├ęgebruik

11.11.2022
Bij de aangifte over het laatste tijdvak van 2022 moet u btw afdragen over het privégebruik van zaken die tot de onderneming behoren. Voor het

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

11.11.2022
Testament of wettelijk erfrecht Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

11.11.2022
Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie over dit boekjaar onderstaande punten: Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemers. LKV

Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig

10.11.2022
In mei 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wet niet verplicht tot rechtsherstel in box 3 aan mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

10.11.2022
Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt een vrijstelling van