Actueel

Tarieven vennootschapsbelasting

11.11.2022
De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief stijgt in 2023 fors, terwijl het deel van de winst waarover dit verschuldigd is daalt.

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

11.11.2022
Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie over dit boekjaar onderstaande punten: Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemers. LKV

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

11.11.2022
Vrije ruimte Uitgangspunt van de wkr is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100%

Salaris dga

11.11.2022
De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste een gebruikelijk loon te ontvangen. Het gebruikelijk loon is in

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

11.11.2022
Testament of wettelijk erfrecht Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap

Giftenaftrek

11.11.2022
Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen van u

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

11.11.2022
Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting verkrijgen. De inkomens

Schenken van aandelen

11.11.2022
Er ligt een wetsvoorstel om het doorschuiven van de belastingclaim op aanmerkelijkbelangaandelen bij schenking daarvan af te schaffen per 1 januari

Beperk belastingheffing in box 3

11.11.2022
Belastingschulden Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

10.11.2022
Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt een vrijstelling van

Wel of niet duurzaam arbeidsongeschikt?

10.11.2022
Iemand is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt volgens de Wet WIA als hij niet meer dan 20% kan verdienen van het maatmaninkomen per uur. Onder

Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig

10.11.2022
In mei 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wet niet verplicht tot rechtsherstel in box 3 aan mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de