Privacy verklaring

Op deze pagina kunt u lezen hoe Smids en Schakel Accountants en Adviseurs B.V. omgaat met uw persoonlijke informatie. Wij nemen de grootst mogelijke zorg in acht om uw privacy te waarborgen. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving en verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u.

Als wij de gegevens niet meer nodig hebben, worden ze gecontroleerd verwijderd of niet benaderbaar gemaakt voor zover dit redelijkerwijs technisch mogelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werk nodig hebben. Ons gebouw, computersystemen en computernetwerken zijn beveiligd op een niveau dat maatschappelijk aanvaardbaar is en passend is bij de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens. Voor wat betreft de verwerking van deze gegevens conformeren wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerkersovereenkomst
Afhankelijk van de diensten die u door ons laat verrichten, kan het zijn dat wij in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming persoonsgegevens voor u verwerken; bijvoorbeeld als wij uw salaris- en/of financiële administratie verzorgen. Als dit het geval is heeft u als “Verwerkingsverantwoordelijke” de verplichting om met ons een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Om het u gemakkelijk te maken hebben wij een tweetal verwerkersovereenkomsten voor u voorbereid.
In de meeste gevallen volstaat de eenzijdige verwerkersovereenkomst. Een exemplaar kunt u hier downloaden.

Indien u de salarisverwerking aan ons hebt uitbesteed, raden wij aan de tweezijdige overeenkomst te gebruiken. Deze kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar secretariaat@smidsenschakel.nl. U ontvangt dan een tweezijdige overeenkomst afgestemd op de diensten die wij voor u verrichten (NB hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht).

Meldplicht datalekken
Heeft u een datalek en het is voor ons van belang dan moet u dit melden op het volgende e-mailadres: avg@smidsenschakel.nl.

Opslaan en verwerking van persoonsgegevens door onze website
Bij een bezoek aan deze internetsite bewaren wij:
– het ip-adres en mogelijk informatie die u zelf achterlaat

Deze informatie wordt gebruikt:
– om de inhoud en werking van deze internetsite te optimaliseren;
– om het aantal bezoeken op deze internetsite te kunnen vaststellen.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies
Op deze internetsite gebruiken we mogelijk cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Wij gebruiken dit om de inhoud van onze internetsite te verbeteren en het aantal bezoeken op onze internetsite te kunnen vaststellen.

Vragen?
Voor een volledig beeld van de omvang van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) en de cookiebepaling in de Telecom wet.
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de bescherming van uw privacy op deze site, dan kunt u contact opnemen met ons via info@smidsenschakel.nl.